Previous Thumbnails Next  

2006-02-13-Wakodahatchee

White Ibis. See next slide for juvenile White Ibis.

2006 by Peter Schulz